Pravidla ochrany osobních úda


Než budete číst dál,  ve stručnosti Vaše údaje používám jen k vyřízení Vašeho dotazu či přihlášky. A v evidenci platebních dokladů.


1. Úvod

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "Pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďuji, proč je shromažďuji a jak je používám.

Shrnutí v běžném jazyce poskytuji pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné. Abyste si udělali úplnou představu o právech a povinnostech, přečtěte si prosím úplné znění těchto Pravidel. Vyplněním webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s těmito Pravidly, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptujete.

2. Důvod, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Jana Paštiková , IČ: 76479099, se sídlem Sokolovská 1341, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen: "správce").
 2. Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na kontaktní údaje správce innate@seznam.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jste vyplnili objednávky nebo jiný příslušný formulář.
 6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a pokud je to nezbytné, také IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání.
 7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • 8. Účelem zpracování osobních údajů je 
  • vyřízení Vaší objednávky,  při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vyřízení dotazu/přihlášky, bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby byl dotaz/přihláška vyřízena. 
  • 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR
  • 10. Správce uchovává Vaše osobní údaje:
  • po dobu nezbytně nutnou. 
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže.

COŽ ZNAMENÁ

Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od okamžiku, kdy nám vyplníte a pošlete poptávkový, objednávkový nebo jiný webový formulář, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme pouze údaje, které jste nám sdělili. Vaše údaje použiji pouze pro vyřízení poptávky, při plnění zákonných povinností jako např. vystavování faktur. 

3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující emailingové služby
 • zajišťující účetní, daňové a právní služby
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb. Toto je však použito ve výjimečných případech, bude-li si to vyžadovat forma dodávané služby. 

COŽ ZNAMENÁ

Při poskytování služeb výjimečně používám určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, které jste mi poskytli. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

4. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na innate@seznam.cz.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Na základě Vašeho dotazu či přihlášení na kurz nezasílám newsletter ani jiné marketingové záležitosti, které se netýkají přímo tématu, kterého se Váš dotaz/přihláška týká. 

COŽ ZNAMENÁ

Během naší spolupráce se na mě můžete kdykoli obrátit s dotazem jak vaše data zpracovávám. Osobní údaje, které používám v dokladech a fakturách, musím dle zákonů vést a také po určitou dobu archivovat, tedy nemohu je vymazat. 

5. Organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů

 1. Správce se zavazuje, že zpracovávání Vašich osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.
 • technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů
 • přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které budou mít se se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.
 • k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které mají se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

COŽ ZNAMENÁ

Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů adekvátní povaze a rozsahu Vašich osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25.5.2018.